HUR GÅR ARBETET TILL?

HUR GÅR ARBETET TILL?


Första mötet


Den första kontakten sker via e-post eller telefon, för att komma överens om tid för ett första möte.

Jag tar emot dig på Borgmästaregatan 21, i förvaltarbostaden på Blekinge museums gård i centrala Karlskrona.


Vårt första möte sker utan något krav på fortsättning. Vi planerar hur en eventuell fortsättning ska gå till, inom ramen för att det ska ske kontinuerligt och med en till en och en halv timme vid varje tillfälle. Kontinuiteten behövs för att skapa ett flöde i arbetet. 

 

Efter en första period på 8 -10 gånger utvärderar vi tillsammans om det känns tillräckligt eller om det behövs en fortsättning. När det så småningom är dags för en avslutning, behöver vi båda två veta om det i förväg. Tiden för avslutningen bör stå i proportion till hur många gånger vi har träffats, eftersom den också utgör en viktig del av arbetet och resultatet.Metoder


Min utgångspunkt är att Du själv är experten på ditt liv. Lyssnar du till och respekterar du din inre röst?  Utifrån din längtan efter förändring kan vi tillsammans undersöka om det finns andra sätt att handla.


För att det ska bli ett framgångsrikt arbete måste vi båda två vara aktiva. Arbetet förutsätter att vi får en nära relation för att du ska förstå ditt liv och kunna hantera dina egna utmaningar. Samtalet är det viktigaste och vanligaste arbetssättet under sessionerna men jag erbjuder också fördjupande övningar i form av inre dialoger, guidade bilder, fri målning, symboler, drömmar och gestaltningar. Ibland kan du få en hemuppgift att göra till nästa session.


Vi kommer båda att beröras av det vi möter i vårt gemensamma arbete. Alla känslor och alla reaktioner har en betydelsefull plats i arbetet. Det enda jag inte tolererar är att du fysiskt skadar mig eller inredningen i terapirummet.Perspektiv


Mitt arbete som psykosyntesterapeut utgår från flera perspektiv på människans beteende. Dels är det personcentrerat, på så sätt att det är dina behov och din process som är utgångspunkten i terapiarbetet, dels är det psykodynamiskt i och med att jag utgår från att tidigare erfarenheter i ditt liv har betydelse för dina handlingar, reaktioner och din förståelse idag. Dessutom finns det ett kognitivt perspektiv i arbetet genom att jag tror på att vårt tänkande skapar den verklighet som vi reagerar på.


Den existentiella sidan av psykosyntesterapin gör att jag uppmuntrar mina klienter att reflektera över sina livserfarenheter och sitt sätt att förhålla sig till omvärlden för att själva kunna uppnå en förändring genom nya val. Psykosyntesens transpersonella eller andliga aspekt handlar om att i arbetet också inkludera frågor kring människans högsta potential och höjdpunktsupplevelser.Etik


Jag har tystnadsplikt vilket även gäller information om att du som klient överhuvud taget har kontakt med mig. Tystnadsplikten kan dock brytas om jag bedömer att du är farlig för dig själv eller andra.


Jag arbetar enligt Psykosyntesinstitutets etiska ramverk för god praxis inom psykosyntes, som utgår från tre olika synsätt på etik: psykosyntesens värderingar, etiska principer för psykosyntes och personlig moral. Det etiska ramverket innebär för mig t.ex. att jag har regelbunden handledning av en mycket erfaren kollega, att jag själv går i egen terapi och fortbildar mig inom ämnesområdet.GDPR


Enligt EU´s GDPR-förordning (General Data Protection Regulation) som gäller från den 25 maj 2018, ska personuppgifter hanteras på ett tydligt, korrekt och strukturerat sätt, som även är öppet för den registrerade.

Det betyder att jag behöver ditt tillstånd för att kunna ha ditt namn, adress och telefonnummer i min kontaktlista samt att bevara anteckningar från våra sessioner upp till  ett år efter avslutad terapi.Pris


2020 års priser är:  

enskild konsultation 700 kr inklusive 25 % moms

parterapi 800 kronor per timme inklusive moms

företag 800 kronor exklusive moms


Fakturering sker i slutet av varje månad med 30 dagars förfallotid.Två sanningar närmar sig varann

en kommer inifrån

en kommer utifrån

och där de möts har man en chans att få se sig själv


Tomas TranströmerDu kan läsa de etiska riktlinjerna i sin helhet på Psykosyntesföreningens hemsida

psykosyntesforeningen.se

   Ylva Haasum Diplomerad psykosyntesterapeut     Telefon:0733-002363    e-post:terapi@haasum.se   Design och bilder: DesigNica